THY için Las Vegas’ın günahı ne?

Las Vegas’da yıllara göre düzenlenen etkinlik sayısı grafiği.

Her seferinde aynı sorun: Aktarmalı Uçuş Çilesi

Uzun lafın kısası

--

--

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.