Teşekkürler, hızlıca cevap vereyim;

  • Öğrenci arkadaşlar için 6 ayda bir gider pusulası düzenleyin. Stopajı siz ödeyeceğiniz için onlara yılda sadece iki defa pusula imzalatın. Bunun dezavantajı yapmadığınız bir harcama için erkenden stopaj ödersiniz ancak iyi yanı yüm giderinizi muhasebeleştirmiş olursunuz. Usulsüz bir durum ama maliyenin dikkatini çekmeyeceğini ve çekse bile durumu izah ederek mazur görebileceklerini düşünüyorum (böyle düşünmeyebilirler de, yani riski de var)

Kolaylıklar dilerim.

--

--

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Ahmet Usta

2.2K Followers

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.