Teşekkürler Erhan Bey, maalesef sorunuzun cevabını bilmiyorum. Ben SGK ödemelerine emekliliğimin teminatı olarak değil sadece sosyal hizmetlerden faydalanma ve ecel gelirse geride kalanlara küçük bir gelir kaynağı gözüyle bakıyorum. Bu sebeple bu konuyu hiç araştırma gereği duymadım. En iyisini SGK uzmanları, mali müşavirler bilir.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.