Teşekkürler Cemil Bey, bu konuda kesin bilgim yok ama online temel muhasebe servisi Paraşüt sanırım bu konuda imkan sağlıyor. Bir kaç haftalık bir deneme sürümü olacak test edebilirsiniz ama yine de şirket kurmadan e-fatura kesmek mümkün mü şüpheliyim, belki demo modunda olabilir. Ben test etmedim.

--

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.