Teşekkürler. Ben yazıyı yazarken GİB Portal’dan haberim yoktu. Hala daha yok. Siz bu konuda bilgilendirici bir yazı yazarsanız referans vermekten mutluluk duyarım.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.