Sena Hanım merhaba,

Kazanç sağlıyorsanız devlet azına çoğuna bakmaz. Vergilendirmeniz gerekir. Bunu ne şekilde yapmanız gerektiğini bir mali müşavir ile görüşmenizi tavsiye edebilirim, maalesef sorularınıza vereceğim yanıtlar sizi yanlış yönlendirebilir. Saygılarımla

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store