Bir ekosistemin mihenk taşı: Samsung Galaxy Note 7

Küresel teknoloji devi Samsung için dünyanın en iyi mobil cihazını üretmek pazar başarısı için tek başına yeterli değil.

Yerel bir ekosistem kurmak gerekiyor

Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen

Sanal Gerçeklik yenilikçi ve cazip bir fırsat

Samsung Pay 2017’de Türkiye’ye geliyor

--

--

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.