Sınırı olmayan bir şirketin (şahıs şirketi dahil) Gider Pusulası ile yapabileceği ödemeler. Ama bireylerin Gider Pusulası ile alabileceği ödemelerde üst sınır var ve bu sınırı geçerse şirket kurup fatura kesmesi gerekiyor. Mali Müşavirinize detayları sorabilirsiniz.

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store