Süreç boyunca bu işi geçmişte tasarlayan arkadaşlara/ekibe oldukça bol selam sevgi gönderilmiş olsa gerek :)))

if blokları = kodlama çorbası şeklinde kullanmayı tavsiye ediyorum :)

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store