Mutlak Geleceğin Çağrısı

2019 blok zinciri üzerine fikir üretenlerin sesinin daha yükseldiği bir yıl oldu

2020’de atılacak adımlar blok zincirinden sürecin nereye gideceğini gösterecek

--

--

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.