Medium’un gelişimini takdir ile karşılıyorum.

Son yıllarda her geçen gün geleneksel yayın mecraların Facebook gibi platformlar karşısında zayıflıyor ve takipçileri bu platformlara kaçıyor. Google arama sonuçları ise maalesef artık içeriğin niteliğinden çok teknik yöntemler ile manipüle edilebilir hale gelmiş durumda.

Gerek bireysel, gerek geleneksel medya, gerekse işletmelerin kendi medya mecralarını oluşturmaları açısından Medium mükemmel bir platform.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.