Hocam elinize sağlık. Sanırım e-fatura kulalnıyorsak kaşe ve imzaya gerek yok, karşı tarafın vergi numarası Türkiye’den farklı olacağı ve/ya TCKN olmayacağına göre e-fatura keserken bu alanlar için nasıl davranmalıyız?

Teşekkürler.

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store