Hayalperestliğin Sınırlarını Aşabilmek

  • Riski sen al. Başkasına bırakma! Bunun en kolay yolu kısıtlı hayatının bir kısmını inandığın işe feda etmektir.
  • Tek kişilik ordu ol. Gerçekleştirmek istediğin hayalin için başkalarının yardımını bekleme.
  • Takımını kur. Kendini adadığın hayalin için yaptıklarınla çevrene ilham ver. Sana destek olmak isteyen insanlar mutlaka çıkacaktır.
  • Parayı kovalama. Günü gelince, o seni bulur.
  • Hayalin için hedefler koy. Ulaşamadığın hedefler için kendini hesaba çek!
  • Zaman en değerli sermayendir. Boşa geçirdiğin hiç bir saniyeyi para ile satın alamayacağını kafana iyice sok.
  • Fikrini hayalinde değil, çevren ve konuyla alakadar olabilecek herkes ile paylaş. Fikirlerini al.
  • Fikrinin çalınmasından korkma. Sen birisine anlattıktan sonra karşı taraf fikrini hayata geçirirse, karşı taraf hırsız değil, beceriksiz olan sensindir.
  • Hepsinden önemlisi hayaline asla âşık olma. Hayallerinden vazgeçmeyi bil ve onları değiştirmekten çekinme.
  • Hayallerinin peşinden koşmaktansa gerçeklerin peşinde koşmayı kendine hedef olarak belirle. En başarılı girişimcilerin ortak özelliği hayalleri değil, onları gerçeğe çevirme azminin peşinde koşmalarıdır.

--

--

--

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

More from Medium

Week # 3 Project Update

Unable To Establish The SSL Connection Using Wget

10N8E CALL OF DUTY MOBILE MULTIPLAYER SHOWDOWN

Should we shatter company policy for just 1 person?

Painting of a human face is made up of various colours — this picture depicts HR Policies. Some colored pieces are coming off of the backside of the face, indicating that HR policies can be shattered to create better ones.