Güzel sözleriniz için çok teşekkürler. Pratikte insan içine çıkılıyorsa, misafir filan geliyorsa ev-ofis çok mantıklı olmayabiliyor maalesef.

Türkiye’de we-work tarzı yerler var; Workinton, Kolektif House vb. yerleri inceleyebilirsiniz. Biz de şu anda Kolektif House Levent şubesini kullanıyoruz, gayet memnunuz.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.