Güzel sözleriniz için çok teşekkürler. Pratikte insan içine çıkılıyorsa, misafir filan geliyorsa ev-ofis çok mantıklı olmayabiliyor maalesef.

Türkiye’de we-work tarzı yerler var; Workinton, Kolektif House vb. yerleri inceleyebilirsiniz. Biz de şu anda Kolektif House Levent şubesini kullanıyoruz, gayet memnunuz.

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store