Füsun hanım güzel sözleriniz için ben teşekkür ederim. İstisnalar var evet ama beyanneme doldurmak, vermek, işleri usulüne göre takip etmek… Bunlar problemlei ve hata yapma ihtimali çok yüksek olan konular. Devletimiz de bu konularda pek şefkatli ve affedici değil maalesef. Olası bir incelemede ciddi problemler ortaya çıkabilir. Bunu iyice araştırmanızı tavsiye ederim.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.