Eyvah! Hacklendim!

  • Artık parolalar çağında yaşıyoruz. Kaç tane parolanız olursa olsun mutlaka hepsi bir birinden farklı olsun.
  • Bunca farklı parolayı hatırlayacak ve yönetecek bir zihin tanımadım. Benim 700'den fazla parolam var. Bu yüzden bir parola yönetim aracı şart. Ben 1Password kullanıyorum, tavsiye ederim. Denediğim servisler içinde en iyis.
  • 8 karakterli, harf, rakam ve sembol içeren parolalar artık tarih oldu. Bilgisayar sistemleri çok güçlü, rahatlıkla bunlar deneme yanılma (brute force) ile kısa sürede çözülebiliyor. Bunları unutun.
  • Uzun cümleler oluşturacak parolalar önemli veya 16–32 karakterli parolalar tercih edilmeli. 1Password size bu yapılarda otomatik parola üretebiliyor. Örneğin “kardeşim elma yemeyi sevmez ama incire bayılır” → işte bu parolayı deneme yanılma yöntemi ile kırmak imkansız.
  • Kullandığınız servis destekliyorsa mutlaka 2FA özelliğini aktif hale getirin. SMS doğrulaması son zamanlarda aşılabiliyor ama hiç olmamasından daha iyidir.
  • Parola kurtarmak için kullandığınız güvenlik sorularınızı basit şeyler seçmeyin. Annenizin kızlık soyadı, ilk arkadaşınızın soyadı, tuttuğunuz takım gibi şeyler çok rahatlıkla bulunabilir.
  • Gerçek olmayacak kadar iyi maillere inanmayın, değiller.
  • Hiçbir zaman banka ve farklı servis temsilcileri sizden parola veya SMS onay kodunu istemez, asla bunları paylaşmayın.
  • Belli aralıklar ile farklı siteler ele geçirilip e-posta buna bağlı hash halindeki veya açık parola bilgileri çalınabiliyor. 1Password bunları takip edip listeliyor ve parolanızı değiştirmeniz için uyarıyor. Bu yüzden aynı parolayı birden fazla yerde kullanmamak, ele geçirilen servislerde acilen parola değiştirmek önemli.
  • Düzgün bir hayat yaşamak daha önemli, muhtemelen porno sitelerde gezinsem çok daha fazla panik olabilirdim :)

--

--

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.