Elinize sağlık güzel bir yazı olmuş. Ben bir şahıs şirketi kurduğum için benzer bir makale yazdım. Size de şirketiniz ile başarılar ve bol kazançlar diliyorum. Henüz yolun başındasınız, bu yazı daha genişler ve büyür. Sürekli olarak bu deneyimleri yazıya eklerseniz hem okuyucular için faydalı olur hem de sizin için güzel bir hatıra kaydı olur.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.