Burcu hanım sizin durumunuz oldukça özel bir durum. Şahıs firmasının hiç bir fatura kesmeseniz dahi sabit giderleri aylık muhasebeci ücreti, bağkur ödemeniz ve vergi dönemleri verginiz çıkmasa bile ödeyeceğiniz damga vergileri olur. Kazancınızın yarısı vergiye gider ifadesi hatalı, evet çok vergi ödeniyor ama bu konuda en iyi bilgiyi size bir muhasebeci verebilir.

İş yerinin itirazı ise anlamsız. 6 ayda bir gider pusulası ile size ödeme yapabilirler ve bu süreklilik arzetmeden her iki taraf için de hayatı kolaylaştırır. Detayları yine muhasebecinizden öğrenebilirsiniz.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.