Buradaki metafor karşısında hem sesli güldüm hem de büyük saygı duydum. Yok bu bir metafor değil gerçek ise o zaman bunu deneyebilecek kadar cesareti nasıl akzanırım öğrenmek istiyorum :)

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store