Bu yazı yayına girdikten sadece bir kaç saat sonra teknoloji koordinatörlüğünü yaptığım site yüksek trafik nedeniyle sorun yaşamaya başladı. Sadece kendisi değil hizmet aldığı ABD merkezli bir servisi de çökertti. Akabinde bu güne kadar tanıdığım ve bu yazı ile hiç bir alakası olmayan çok iyi iki yazılım uzmanı arkadaşımızın müdahalesi ile sorunu kısa sürede çözdük.

Yazımda da belirttiğim gibi bu içerik kısmen eğlence amaçlı ajitasyon ile zenginleştirilmiştir. Türkiye’de dünya çapında iyi işlere imza atmış ve çok düzenli yazılımcı arkadaşlarımız var ve hep olacak.

Bu vesile ile sevgili Ozan Okcora ve Emrah Toy’a teşekküerlerimi sunuyorum. An itibariyle sitemizin saatlik sayfa gösterim rakamı milyonbarajını geçti.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.