Bu yaklaşım ile alakalı olarak Steve Blank ve Bob Dorf’un “The Startup Owner’s Manual” Türkçe çevirisi ile “Girişimcinin El Kitabı” mutlaka okunması gerekiyor.

Sıklıkla girişim fikrini paylaşmak ve fikir almak isteyen gençler ile yolum kesişiyor. Bu kitabı okumayanlara ‘kitabı okuyun, tekrar görüşelim’ diyerek 10 gün sonrasına randevu veriyorum.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.