Bu sene oranlar ve rakamlar güncellendi aslında, bu kısmı güncelleyip, bu rakamları yaklaşık vermek en doğrusu olacak sanırım. Böylece sürekli güncelleme yapmama da gerek kalmaz. Dikakt çektiğiniz için çok teşekkürler.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.