Bilgiyi kaynağında keşfetmek ve başka insanların da keşfetmesini sağlamak. O keşfin kimi zaman hayreti, kimi zaman keyfini gözlerden okumak. Bir insanı bundandaha çok tatmin edebilecek bir duygu var mı acaba?

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.