Bilal Bey yorumunuz için teşekkürler. Bitcoin yapısı itibariyle ABD’nin kontrolünde değil. Hatta hiç bir merkezi yapının kontrolünde değil. Eğer piyasadaki Bitcoin’lerin sahibiyeti noktasında bakacak olursak Çin şu anda dünyada bir numara. Ancak bu kripto para birimini kontrol etmek için de yeterli değil.

Dediğiniz gibi Bitcoin’in kıymetli maden karşılığı yok ancak ucu açık sınırsız bir üretim miktarı da yok. Genel olarak kabul gördüğü için değeri bu şekilde belirleniyor.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ahmet Usta

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.