Öncelikli bilgilendirici yorumlarınız için teşekkürler.

Dolar ile kıyaslanmasının sebebi Doların şu anda öncelikli küresel para birimi kabul ediliyor olması.

Bitcoin çıkış yılı ve yarılanma sayısını ise düzeltiyorum.

Saygılarımla

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store