Çok çok teşekkürler, bu bilgiler çok iyi oldu. Belirttiğiniz gibi sözleşmedne haberim yoktu, fiyat tarifesinden de belirttiğiniz şekilde haberim yoktu. Bu konuda paylaştığınız bilgileri makaleye ekliyorum. Saygılarımla

Kaynağından alıcısına bilgi ulaştıran kişi. Faydalı ve güncel, içerik üreticisi.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store